PROCEDURY COVID - 19


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19 obowiązujące
w Przedszkolu w Izbicku


Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko (wyjątek stanowi rodzic dziecka, które przechodzi proces adaptacji z zachowaniem liczby maximum dwóch rodziców dla dwójki dzieci obecnych w szatni). Jeden rodzic wchodzi z jednym dzieckiem. Zakładany okres adaptacji – dwa tygodnie.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dzieci do przedszkola powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka.
5. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Rodzic dziecka, które przechodzi okres adaptacji i wchodzi do przedszkola, przed wejściem do przedszkola obowiązkowo dezynfekuje ręce lub ma założone rękawiczki ochronne i jest w maseczce ochronnej.
6. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.
7. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola umyło ręce mydłem antybakteryjnym, a następnie odprowadza je do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
8. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy drzwiach wejściowych do budynku.
10. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
11. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się bezpośrednio z ogrodu.
12. Do maximum ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki. Jeżeli istnieje taka konieczność osoba ta musi zachować zalecane środki ochronne. (dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz maseczka ochronna)


Żywienie

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3. Pracownicy kuchni:
1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
2) Myją ręce:
a. przed rozpoczęciem pracy,
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f. po skorzystaniu z toalety,
3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
4) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
5) Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje je, dezynfekuje ;
6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
7) Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
8) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C° przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
4. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
5. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. Po skończonym posiłku wyznaczony pracownik/ pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
6. Posiłki dzieciom podają wyznaczone osoby.


Wyjścia na zewnątrz

1. Przedszkole może organizować wyjścia poza teren przedszkola. W takim wypadku należy dostosować się do aktualnych wytycznych GIS związanych z korzystania przez grupę z terenów poza terenem danego obiektu.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw i spacerów z zachowaniem aktualnych wytycznych GIS.
3. Zaleca się, aby pobyt dzieci na świeżym powietrzu wykorzystać w maksymalnym stopniu.
4. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie jedna/dwie/trzy grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. Dzieci będą przebywały w wyznaczonych sektorach.
5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.
6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, za zgodą rodziców dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka, przy pomocy termometru bezdotykowego. Dla każdej grupy - jeden termometr, dezynfekowany po każdym użyciu.
3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
5. Wychowawca lub inny nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. Jeżeli rodzic nie może w trybie pilnym odebrać dziecka, wyznacza inna osobę do jego odbioru (upoważnienie telefoniczne).
6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
9. Rodzice izolowanego dziecka lub inna osoba do tego upoważniona, odbierają go z przedszkola z izolatki, w którym oczekuje i zobowiązani są do niezwłocznego udzielenia informacji zwrotnej o stanie zdrowia dziecka, wychowawcy lub Dyrektorowi placówki.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia i opuszcza miejsce pracy. Kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zarażony koronawirusem. Dotyczy to również pracownika, który przebywając w domu zauważył niepokojące objawy. Do czasu ustalenia diagnozy pracownik nie podejmuje pracy na stanowisku.
11. Tryb postepowania wobec podejrzenia zakażenia u dziecka jest adekwatny do pkt. 10.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez dana osobę, jest myte i dezynfekowane, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.


Przedszkolowo.pl logo